Yoga
Introduction to Samkhya and Yoga Philosophy

Vivekananda International Foundation organised a talk on 31 May 2021 on Introduction to Samkhya and Yoga Philosophy by eminent speaker, Prof. Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bhartiya Vidya Bhavan. This...

Contact Us