Adhaytma vidya
Talk on Philosophy of the Upanishads

Vivekananda International Foundation organized a webinar on 17 December 2020 on Philosophy of the Upanishads by distinguished speaker, Prof. Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bhartiya Vidya Bhavan. This lectu....

Contact Us