Talk on Introduction to Bauddha and Jaina Philosophy by Prof. Shashi Prabha Kumar, Dean, Sri Sankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya, Bharatiya Vidya Bhavan